Lược sử tại Engineer.vn

Của YourEname.ename.vn

Ngày 2/4/2022 tham gia vào Engineer.vn với vai trò kỹ sư học việc YourEname.pre.engineer.vn 

Ngày 3/4/2023 được UAH.engineer.vn phong danh hiệu Kỹ sư UAH YourEname.UAH.engineer.vn