Ngày 2/4/2022 tham gia vào Vườn ươm UAH.quockhi.com với vai trò hạt giống YourEname.UAH.quockhi.com

Ngày 3/4/2023 được UAH.engineer.vn phong danh hiệu Kỹ sư UAH YourEname.UAH.engineer.vn